تطبيق واحد (معادلسازي)

 

 

 

پذيرش واحدهاي درسي در دوره كارشناسي با عنايت به يكصد و دومين مصوبه شوراي دانشگاه براساس شرايطي صورت مي گيرد كه برخي از آنها به قرار زير مي باشد.

1. براساس آيين‌نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمرات تاييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه مي‌باشد.

 2. واحدهاي درسي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي ويا دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري ويا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پژشكي گذرانده شده باشد.

3. نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي دولتي، روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پيام‌نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي باشد.

4. نمره‌هاي دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعيار صفر تا بيست ومعادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي غيردولتي، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه آزاد اسلامي، مؤسسات غيرانتفاعي ودانشگاه جامع علمي كاربردي باشد.

 

 

 

نظرسنجی

از نظر شما اولویت کاری در سال تحصیلی آینده بهتر است کدام باشد ؟

عـمرانی رفــــاهـی - 11.1%
آمـوزشی پژوهشی - 19.2%
برنامه ریزی تحصیلی - 62.6%
آزمون و سنجش - 3%
فرهنگی و تربیت بدنی - 4%
امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196

RizVN Login